ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΝΟΜΟΣ 4541/2018

01/06/2018

 Νόμος 4541/31-5-2018 : «Τροποποίηση του ν. 3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις»* ,  (ΦΕΚ  Α΄ 93/31-5-2018)