ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΝΟΜΟΣ 4486/2017

08/08/2017

Νόμος 4486/7-8- 2017: «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» , (ΦΕΚ A ' 115/7-8-2017)