ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΩΝ 2018

31/07/2017

25595/26-7-2017 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, και Οικονομικών : «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2018» , (ΦΕΚ Β ' 2658/28-7-2016)