ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

Σύστημα Κληρώσεων για Δημόσιες Συμβάσεις

26/04/2017

Β900-17.pdf
Β900-17.pdf

την ΔΝΣγ/οικ15299/ΦΝ466/2-3-2017  Απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών : «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για Δημόσιες Συμβάσεις έργων , μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών» , (ΦΕΚ Β΄ 900/17-3-2017)