ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΝΟΜΟΣ 4753/2020

20/11/2020

Α227-20.pdf
Α227-20.pdf

 Νόμος 4753/18-11 -2020 : «Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L 186) , ρυθμίσεις για τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της αγοράς και λοιπές διατάξεις»** , (ΦΕΚ Α΄ 227/18-11-2020),

**

άρθρο 19: Ωράριο λειτουργίας λαϊκών αγορών - Τροποποίηση του άρθρου 30 του ν. 4497/2017.

άρθρο 39: Παράταση εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. έξι τοις εκατό (6%) σε συγκεκριμένα αγαθά που συνδέονται με την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

άρθρο 42: Εξόφληση από τον κρατικό προϋπολογισμό οφειλών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης προς προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.

άρθρο 47: Υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

άρθρο 49: Υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

άρθρο 50: Άσκηση αρμοδιοτήτων δημοτικής αστυνομίας σε δήμους, όπου δεν υφίσταται ή έχει ανεπαρκή στελέχωση.

άρθρο 51: Παράταση προθεσμίας εκκαθάρισης δηλώσεων του άρθρου 51 του ν. 4647/2019.

άρθρο 52: Επείγουσες ρυθμίσεις προσωπικού Ο.Τ.Α.

άρθρο 53: Απαλλαγή καταβολής αντιτίμου για υπηρεσίες των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί.

άρθρο 54: Παράταση οργάνων διοίκησης σωματείων.

άρθρο 55: Αποζημίωση εθελοντών σχολικών τροχονόμων.

άρθρο 59: Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης καιοικονομικών συμφερόντων.

άρθρο 60: Διάταξη για την επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων.