ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

25/11/2020

Β5123-20.pdf
Β5123-20.pdf

32066 ΕΞ 2020/13-11-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης , και Επικρατείας : «Ζητήματα οργάνωσης και τήρησης του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών , κατ' εφαρμογή του άρθρου 90 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184)» , (ΦΕΚ Β΄ 5123/19-11-2020)