ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

Νόμος 4455/2016

26/04/2017

ΦΕΚ Α22-17.pdf
ΦΕΚ Α22-17.pdf

τον Νόμο 4455/23-2-2017 : «Εθνικό Μητρώο  Φορτοεκφορτωτών , Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» , (ΦΕΚ Α΄ 22/23-2-2017)