ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΑ ΓΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ

30/09/2020

2/35908/ΔΠΓΚ/25-09-2020 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών : «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 2/31648/ΔΠΓΚ/3.8.2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων του υποτομέα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Β’ 3238)» , (ΦΕΚ Β΄ 4211/29-09-2020)