ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

30/09/2020

Α185-20.pdf
Α185-20.pdf

39/31-08-2020 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου : «Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.)» , (ΦΕΚ  Α΄ 185/29-09-2020)