ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ

01/10/2020

Β4258-20.pdf
Β4258-20.pdf

Δ1α/ΓΠ.οικ. 60936/30-09-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών , Ανάπτυξης & Επενδύσεων , Προστασίας του Πολίτη , Παιδείας & Θρησκευμάτων , Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων , Υγείας , και Εσωτερικών : «Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.56344 /14.9.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων , Προστασίας του Πολίτη , Παιδείας και Θρησκευμάτων , Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων , Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή των μέτρων της προσωρινής αναστολής λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού , επισκεπτηρίων σε νοσοκομεία, κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων και δομές ευάλωτων ομάδων , θρησκευτικών τελετών που πραγματοποιούνται μέσω της διενέργειας πομπής και των πανηγύρεων και άλλων αντίστοιχων δημόσιων ανοικτών εκδηλώσεων στο σύνολο της Επικράτειας , από την 16η.9.2020 έως και τις 30η.9.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3952) » , (ΦΕΚ Β΄ 4258/30-09-2020)