ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΝΟΜΟΣ 4691/2020

09/06/2020

Α108-20.pdf
Α108-20.pdf

 Νόμος 4691/05-06 -2020 : «Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα και άλλες διατάξεις» , (ΦΕΚ Α΄ 108/09-06-2020)