ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΑ "ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ"

09/06/2020

Β2186-20.pdf
Β2186-20.pdf

0.2171/03-06-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών , Ανάπτυξης & Επενδύσεων , Παιδείας & Θρησκευμάτων , Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων , Υγείας , Περιβάλλοντος & Ενέργειας , Πολιτισμού & Αθλητισμού , και Εσωτερικών : «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 0.1503/27-3-2020 κοινής υπουργικής απόφασης "Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους , Περιφέρειες , Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ) / συναφείς φορείς , Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων"  (Β΄ 1256)», (ΦΕΚ Β΄ 2186/05-06-2020)