ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΑ "ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ , ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ , ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ , ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ…….

09/06/2020

Β2198-20.pdf
Β2198-20.pdf

Τροποποίηση ΚΥΑ "Καθορισμός όρων , προϋποθέσεων , τεχνικών θεμάτων , αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού , παραλίας , όχθης και παρόχθιας ζώνης , υδάτινου στοιχείου θάλασσας , λιμνοθάλασσας , μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών" .

56468 ΕΞ 2020/05-06-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών , Περιβάλλοντος & Ενέργειας ,  και Εσωτερικών : «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών , Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών "Καθορισμός όρων , προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων , αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού , παραλίας , όχθης και παρόχθιας ζώνης , υδάτινου στοιχείου θάλασσας , λιμνοθάλασσας , μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών" (Β΄ 1864)» , (ΦΕΚ Β΄ 2198/05-06-2020)