ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

01/06/2020

Β2083-20.pdf
Β2083-20.pdf

20788/610/29-05-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών , Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων , και Υγείας : «Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας, του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55)» , (ΦΕΚ Β΄ 2083/30-05-2020)