ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ COVID-19

01/06/2020

1881/29.5.2020/30-05-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών , Υγείας , και Τουρισμού : «Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19» , (ΦΕΚ Β΄ 2084/30-05-2020)