ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

Νόμος 4452/2016 .

26/04/2017

ΦΕΚ Α17-17.pdf
ΦΕΚ Α17-17.pdf

τον Νόμο 4452/14-2-2017 : «Ρύθμιση θεμάτων  του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις» , (ΦΕΚ Α΄ 17/15-2-2017)