ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

18/05/2020

Β1867-20.pdf
Β1867-20.pdf

ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/221365/5719/16-05-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων , Προστασίας του Πολίτη , Παιδείας & Θρησκευμάτων , Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων , Υγείας , Πολιτισμού & Αθλητισμού , και Εσωτερικών : «Επανέναρξη και κανόνες λειτουργίας δομών της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης» , (ΦΕΚ Β΄ 1867/16-05-2020)