ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

Νόμος 4464/2017

26/04/2017

ΦΕΚ Α46-17.pdf
ΦΕΚ Α46-17.pdf

τον Νόμο 4464/4-4-2017 : «Κύρωση της Συμφωνίας - Πλαισίου για εταιρική σχέση και συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - μελών της , αφενός , και της Μογγολίας , αφετέρου και άλλες διατάξεις»* , (ΦΕΚ Α΄ 46/4-4-2017)