ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ , ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

15/05/2020

Β1848-20.pdf
Β1848-20.pdf

Δ1α/ΓΠ.οικ.30344/14-05-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων , Προστασίας του Πολίτη , Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων , Υγείας , και Εσωτερικών : «Παράταση ισχύος της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων , Προστασίας του Πολίτη , Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων , Υγείας και Εσωτερικών με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.26805/25.4.2020 (Β’ 1587) έως και τις 31.5.2020» , (ΦΕΚ Β΄ 1848/14-05-2020)