ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

13/05/2020

Β1811-20.pdf
Β1811-20.pdf

3999/11-05 2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών , και  Μετανάστευσης & Ασύλου : «Καθορισμός των προϋποθέσεων και των όρων χρηματοδότησης των Δήμων από το Ταμείο Αλληλεγγύης , του συστήματος διοίκησης , της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για χρηματοδότηση από το Ταμείο Αλληλεγγύης , της διαδικασίας και των κριτηρίων αξιολόγησης των προτάσεων , του ελέγχου της πορείας εκτέλεσης των έργων , της διαδικασίας και των δικαιολογητικών εκταμίευσης των πόρων και κάθε άλλου σχετικού θέματος» , (ΦΕΚ Β΄ 1811/12-05-2020)