ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

14/05/2020

Β1843-20.pdf
Β1843-20.pdf

ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174/11-05-2020 Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας : «Εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγησή της σε αντικατάσταση της 69701/4461/12-10-2018 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) καθώς και συμπλήρωση της εργασίας α. και τροποποίηση της εργασίας κη. της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017» (ΦΕΚ Β΄ 4520)» , (ΦΕΚ Β΄ 1843/13-05-2020)