ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

Θεσμικά - Νομικά Θέματα Ο.Τ.Α.

Αναζήτηση
Καθαρισμός Φόρμας
15/05/2020

Δ1α/ΓΠ.οικ.30344/14-05-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων , Προστασίας του Πολίτη , Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων , Υγείας , και Εσωτερικών : «Παράταση ισχύος της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων ,...

14/05/2020

ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174/11-05-2020 Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας : «Εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγησή της σε...

14/05/2020

55591/ΓΔ4/13-05-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Παιδείας & Θρησκευμάτων , και Υγείας : «Τρόπος ασφαλούς διεξαγωγής κάθε είδους εξετάσεων σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία» , (ΦΕΚ Β΄ 1846/13-05-2020)...

14/05/2020

Νόμος 4686/12-05-2020 : «Βελτίωση της μεταναστευτικής νομοθεσίας , τροποποίηση διατάξεων των νόμων 4636/2019 (A΄ 169) , 4375/2016 (A΄ 51) , 4251/2014 (Α΄ 80) και άλλες διατάξεις» , (ΦΕΚ Α΄ 96/12-05-2020)...

13/05/2020

ΔΙΔΑΔ/Φ.64/340/οικ.9911/08-05 2020 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών : «Παράταση αναστολής πάσης φύσεως προθεσμιών για υποβολή αιτήματος ή διοικητικής προσφυγής ενώπιον της διοίκησης» , (ΦΕΚ Β΄ 1799/11-05-2020)...

13/05/2020

Δ1α/ΓΠ.οικ. 29519/12-05 2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Παιδείας & Θρησκευμάτων , και  Υγείας : «Επιβολή προσωρινών μέτρων στους θρησκευτικούς χώρους λατρείας για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 , για το...

13/05/2020

3999/11-05 2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών , και  Μετανάστευσης & Ασύλου : «Καθορισμός των προϋποθέσεων και των όρων χρηματοδότησης των Δήμων από το Ταμείο Αλληλεγγύης , του συστήματος διοίκησης , της διαδικασίας...

13/05/2020

 

ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ

ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14-05-2020

ΔΙΔΑΔ/Φ. 64 /341/9188/11-05 2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Υγείας , και  Εσωτερικών : «Επέκταση της διευκόλυνσης ειδικής άδειας σε...

11/05/2020

2020/26863/30-04-2020 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών : «Ουσιαστικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης και δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας από ομογενείς από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης» , (ΦΕΚ Β΄ 1761/08-05-2020)...

11/05/2020

52488/ΓΔ4/07-05 2020 Απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων : «Λήξη μαθημάτων διδακτικού έτους 2019-2020» , (ΦΕΚ Β΄ 1764/08-05-2020)...

11/05/2020

53128/Δ1/08-05-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Παιδείας & Θρησκευμάτων , και Επικρατείας : «Ηλεκτρονικές εγγραφές στα δημόσια νηπιαγωγεία γενικής παιδείας» , (ΦΕΚ Β΄ 1767/08-05-2020)...

11/05/2020

Δ1α/ΓΠ.οικ. 29110/09-05-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων , Προστασίας του Πολίτη , Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων , Υγείας , Πολιτισμού & Αθλητισμού , Εσωτερικών , και Υποδομών & Μεταφορών : «Επιβολή του μέτρου της...

11/05/2020

17787/520/08-05-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών , Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων , και Υγείας : «ρινού μέτρου της χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, του άρθρου 4...

11/05/2020

Δ1α/ΓΠ.οικ. 29114/09-05-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών , Ανάπτυξης & Επενδύσεων , Προστασίας του Πολίτη , Παιδείας & Θρησκευμάτων , Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων , Υγείας , Πολιτισμού & Αθλητισμού , Εσωτερικών , και Υποδομών &...

08/05/2020

Δημιουργία ασφαλών Διεπαφών Προγραμματισμού Εφαρμογών (Application Programming Interfaces - APIs) με σκοπό την ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων φορέων του Δημοσίου Τομέα

10726 ΕΞ 2020/30-04-2020 Απόφαση...

08/05/2020

 Νόμος 4685/07-05 2020 : «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας , ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» , (ΦΕΚ Α΄ 92/07-05-2020)...

08/05/2020

755/24-04-2020 Απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας : «Έγκριση του Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2020-2029» , (ΦΕΚ Β΄ 1746/07-05-2020)...

07/05/2020

51888/ΓΔ4/06-05 2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Παιδείας & Θρησκευμάτων , Υγείας , και Εσωτερικών : «Τρόπος επαναλειτουργίας σχολικών μονάδων μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους» , (ΦΕΚ Β΄ 1739/06-05-2020)...

07/05/2020

ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/24-04-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών , Εσωτερικών , και Επικρατείας : «Τροποποίηση της αριθμ. 429/12-3-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών , Εσωτερικών και Επικρατείας «Αντικατάσταση της αριθμ....

07/05/2020

27336/04-05-2020 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών : «Καθορισμός διαδικασίας εγγραφής , μεταβολής και αναστολής ή διαγραφής της αίτησης εκλογέα που επιθυμεί να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα εκτός της Ελληνικής...