ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

Θεσμικά - Νομικά Θέματα Ο.Τ.Α.

Αναζήτηση
Καθαρισμός Φόρμας
26/04/2017

την ΔΟΥ/ο/1654/2;-3-2017 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών: «Έγκριση του Τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων των συστημάτων αντίστροφης μέτρησης σε φωτεινούς σηματοδότες πεζών» ΦΕΚ Β΄ 1244/11-4-2017)...

26/04/2017

την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/ΤΑΜΣ/Φ31/117057/73894/2761/1731/3-3-2017 Απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού : «Θερινό ωράριο λειτουργίας Αρχαιολογικών Χώρων , Μνημείων και Μουσείων του Κράτους κατά τη θερινή περίοδο 2017» , (ΦΕΚ Β΄...

26/04/2017

τον Νόμο 4465/4-4-2017 : «Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται...

26/04/2017

την Δ22/οικ.11828/293/13-3-2017 Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης : «Καθορισμός προϋποθέσεων για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας , Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης...

26/04/2017

τον Νόμο 4464/4-4-2017 : «Κύρωση της Συμφωνίας - Πλαισίου για εταιρική σχέση και συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - μελών της , αφενός , και της Μογγολίας , αφετέρου και άλλες διατάξεις»* , (ΦΕΚ Α΄...

26/04/2017

τον Νόμο 4452/14-2-2017 : «Ρύθμιση θεμάτων  του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις» , (ΦΕΚ Α΄ 17/15-2-2017)...

26/04/2017

την 358/Δ13/13-2-2017 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών : «Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων, που έχουν υποστεί βλάβες από ανεμοστρόβιλο και χαλαζόπτωση, και την...

26/04/2017

την 4932/30-1-2017 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών , Οικονομίας & Ανάπτυξης , και Περιβάλλοντος & Ενέργειας : «Ρύθμιση θεμάτων τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα για την ίδρυση και λειτουργία κέντρων αποτέφρωσης οστών...

26/04/2017

τον Νόμο 4455/23-2-2017 : «Εθνικό Μητρώο  Φορτοεκφορτωτών , Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» , (ΦΕΚ Α΄...

26/04/2017

το Προεδρικό Διάταγμα 10/17-2-2017 : «Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας» , (ΦΕΚ Α΄ 23/1-3-2017)...

26/04/2017

τον Νόμο 4456/1-3-2017 : «Συμπληρωματικά  μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες...

26/04/2017

(α) την 151364/675/21-2-2017 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας : «Διάθεση καυσόξυλων για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων» , και

(β) την 151363/674/21-2-2017 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού...

26/04/2017

το Προεδρικό Διάταγμα 10/17-2-2017 : «Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας» , (ΦΕΚ Α΄ 23/1-3-2017)...

26/04/2017

την 11258/6-3-2017  Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας : «Εξειδίκευση περιεχομένου Περιφερειακών Σχεδίων για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) , σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149)» , (ΦΕΚ Β΄...

26/04/2017

τον Νόμο 4462/28-3-2017 : «Κύρωση του  Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενέργειας της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας...

26/04/2017

την 6199/267/13-3-2017  Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης , και Οικονομικών : «Κατάρτιση προγράμματος διαμονής παιδιών χαμηλόμισθων εργαζομένων και ανέργων σε κατασκηνώσεις» , (ΦΕΚ Β΄...

26/04/2017

την ΔΝΣγ/οικ15299/ΦΝ466/2-3-2017  Απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών : «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για Δημόσιες Συμβάσεις έργων , μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών» , (ΦΕΚ Β΄...

26/04/2017

την Δ23/οικ. 61006/4703/28-12-2016 Απόφαση της  Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης : «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής της συνέχισης του προγράμματος Στέγαση και Επανένταξη» ,...

26/04/2017

την 74088Φ700.8 (Πυροσβεστικής Διάταξης 8/2016) / 6-1-2017 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών : «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εμπορικών καταστημάτων» , (ΦΕΚ Β΄...

26/04/2017

την 151585/323/3-2-2017 Κοινή Απόφαση των  Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών , και Περιβάλλοντος & Ενέργειας : «Καθορισμός ειδικού τέλους για την άσκηση αντιρρήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του N. 3889/2010 (ΦΕΚ 182 Α΄) κατά του περιεχομένου αναρτημένου...