ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

Θεσμικά - Νομικά Θέματα Ο.Τ.Α.

Αναζήτηση
Καθαρισμός Φόρμας
09/06/2020

Τροποποίηση ΚΥΑ "Καθορισμός όρων , προϋποθέσεων , τεχνικών θεμάτων , αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού , παραλίας , όχθης και παρόχθιας ζώνης , υδάτινου στοιχείου θάλασσας ,...

09/06/2020

0.2171/03-06-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών , Ανάπτυξης & Επενδύσεων , Παιδείας & Θρησκευμάτων , Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων , Υγείας , Περιβάλλοντος & Ενέργειας , Πολιτισμού & Αθλητισμού , και Εσωτερικών : «Τροποποίηση...

09/06/2020

0.2171/03-06-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών , Ανάπτυξης & Επενδύσεων , Παιδείας & Θρησκευμάτων , Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων , Υγείας , Περιβάλλοντος & Ενέργειας , Πολιτισμού & Αθλητισμού , και Εσωτερικών : «Τροποποίηση...

09/06/2020

 Νόμος 4691/05-06 -2020 : «Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα και άλλες διατάξεις» , (ΦΕΚ Α΄ 108/09-06-2020)

05/06/2020

Δ1α/ΓΠ.οικ. 34781/04-06-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών , Ανάπτυξης & Επενδύσεων , Προστασίας του Πολίτη , Παιδείας & Θρησκευμάτων , Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων , Υγείας , Πολιτισμού & Αθλητισμού , Εσωτερικών , Υποδομών & Μεταφορών ,...

04/06/2020

Δ1α/ΓΠ.οικ. 34439/03-05-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων , Προστασίας του Πολίτη , Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων , Υγείας , Πολιτισμού & Αθλητισμού , Εσωτερικών , και Υποδομών & Μεταφορών : «Επιβολή του μέτρου της...

04/06/2020

Δ1α/ΓΠ.οικ.34429/03-06-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων , Προστασίας του Πολίτη , Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων , Υγείας ,  και Εσωτερικών : «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη...

02/06/2020

Δ1α/ΓΠ.οικ.33475/01-06-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων , Προστασίας του Πολίτη , Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων , Υγείας ,  και Εσωτερικών : «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη...

02/06/2020

Δ1α/ΓΠ.οικ. 34060/12-05-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Παιδείας & Θρησκευμάτων , και  Υγείας : «Επιβολή προσωρινών μέτρων στους θρησκευτικούς χώρους λατρείας για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 , για το...

01/06/2020

Νόμος 4690/30-05 -2020 : «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των...

01/06/2020

Δ1α/ΓΠ.οικ. 33202/28-05-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων , Προστασίας του Πολίτη , Εθνικής Άμυνας , Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων , Υγείας , Δικαιοσύνης , και Εσωτερικών : «Κανόνες τήρησης αποστάσεων στα δικαστήρια...

01/06/2020

Δ1α/ΓΠ.οικ. 33466/3105-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων , Προστασίας του Πολίτη , Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων , Υγείας , Περιβάλλοντος & Ενέργειας , Δικαιοσύνης , και Εσωτερικών : «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και...

01/06/2020

Δ1α/ΓΠ.οικ. 33465/31-05-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών , Ανάπτυξης & Επενδύσεων , Προστασίας του Πολίτη , Παιδείας & Θρησκευμάτων , Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων , Υγείας , Πολιτισμού & Αθλητισμού , Εσωτερικών , Υποδομών &...

01/06/2020

Δ1α/ΓΠ.οικ.33452/29-05-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων , Προστασίας του Πολίτη , Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων ,  Υγείας , και Εσωτερικών : «Μέτρα για την ασφαλή επαναλειτουργία των βρεφικών , βρεφονηπιακών και...

01/06/2020

Δ1α/ΓΠ.οικ. 33464/30-05-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων , Προστασίας του Πολίτη , Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων , Υγείας , Πολιτισμού & Αθλητισμού , Εσωτερικών , και Υποδομών & Μεταφορών : «Επιβολή του μέτρου της...

01/06/2020

1881/29.5.2020/30-05-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών , Υγείας , και Τουρισμού : «Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του...

01/06/2020

20788/610/29-05-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών , Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων , και Υγείας : «Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του...

01/06/2020

50116/20-05-2020 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων : «Κανονισμός ασφάλειας και ελέγχου εξοπλισμού και διατάξεων ψυχαγωγίας» , (ΦΕΚ Β΄ 2065/30-05-2020)...

01/06/2020

Δ1α/ΓΠ.οικ. 33457/29-05- 2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Παιδείας & Θρησκευμάτων , και Υγείας : «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας εκπαιδευτικών δομών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων από 1.6.2020 έως και...

01/06/2020

ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/255419/6694/29-05-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων , Προστασίας του Πολίτη , Παιδείας & Θρησκευμάτων , Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων , Υγείας , Πολιτισμού & Αθλητισμού , και Εσωτερικών : «Τροποποίηση της υπ’ αρ....