ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

Θεσμικά - Νομικά Θέματα Ο.Τ.Α.

Αναζήτηση
Καθαρισμός Φόρμας
07/08/2017

Προεδρικό Διάταγμα 79/27-7-2017: «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων» , (ΦΕΚ A ' 109/1...

07/08/2017

ΔΝΣγ/οικ,56023/ΦΝ466/2-8-2017 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών : «Τροποποίηση της με αριθ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16-5-2017 (Β '2519) απόφασης έγκρισης του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών...

31/07/2017

25595/26-7-2017 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, και Οικονομικών : «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2018» , (ΦΕΚ Β '...

31/07/2017

  ΔΗΔ/Φ.40/25104/28-7-2017 Απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης :«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.1.2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β’ 116) με θέμα “Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της...

13/07/2017

ΔΕΠΕΑ/οικ.178581/30-6-2017 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών , και Περιβάλλοντος & Ενέργειας & Τροφίμων : «Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων», (ΦΕΚ Β '...

12/07/2017

75555/289/6-7- 2017 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Ανάπτυξης , και Οικονομικών : «Καθορισμός κριτηρίων υπαγωγής στην έννοια της "χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή...

12/07/2017

158298/3670/4-7- 2017 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος & Ενέργειας , καί Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων : «Εφαρμογή των άρθρων 47 (παρ. 5- 14) καί 47Β του ν. 998/1979 σε περωχές αναρτημένων δασικών χαρτών», (ΦΕΚ Β ' 2355/11...

06/07/2017

Νόμος 4478/23-6-2017: «0 Κύρωση και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στη Σύμβαση της Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη νομιμοποίηση, ανίχνευση,...

06/07/2017

ΥΙγ/Γ/Π/οικ.47829/21-6-2017 Απόφαση του Υπουργού Υγείας : «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ Β '...

06/07/2017

28672/454/21-6- 2017 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Ανάπτυξης, Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων , και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Επιδότηση της μαθητείας / πρακτικής άσκησης των μαθητών των ΕΠΑΣ...

06/07/2017

ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12-6-2017 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών :«Δημιουργία και διαχείριση έντοκου Τραπεζικού

 Λογαριασμού από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για την συλλογή του πόρου 6%» , (ΦΕΚ Β '...

06/07/2017

21156/30-6-2017 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης , και Διοικητικής Ανασυγκρότησης : «Παράταση έναρξης ισχύος της ημερομηνίας έναρξης της ηλεκτρονικής διαδικασίας έκδοσης και διακίνησης...

21/06/2017

Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών , Οικονομικών , και Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΔΔΠ0009186/0575Β/ΕΞ2017/13-6-2017) : «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΔΔΠ0008470/0514Β/ΕΞ2017/01-06-2017 (ΦΕΚ Β' 1970/07-06-2017) κοινής υπουργικής απόφασης περί

21/06/2017

Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας( 27656/9-6-2017) : «Προϋποθέσεις και προδιαγραφές επανέγκρισης πολεοδομικών ρυθμίσεων που εγκρίθηκαν με διοικητικές πράξεις από αναρμόδια...

21/06/2017

Απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων (95030/ΓΔ4/7-6- 2017) : «Αρμοδιότητα μεταφοράς μαθητών» , (ΦΕΚ Β '...

21/06/2017

Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών (24738Φ.701.2/19-5-2017): «Τροποποίηση των υπ’ αριθ. 3/2015 , 14/2014 και 15/2015 πυροσβεστικών διατάξεων και κατάργηση των υπ’ αριθ. 2/1979 και υπ’ αριθ. 5/1991 πυροσβεστικών διατάξεων», (ΦΕΚ Β '...

26/04/2017

ΠΟΛ1056/7-4-2017 Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων : «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 (330 Α΄) για τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων - απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών»* , (ΦΕΚ Β΄...

26/04/2017

τον Νόμο 4467/13-4-2017 : «Τροποποίηση διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» , (ΦΕΚ Α΄...

26/04/2017

την 51030/K2/23-3-2017 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων : «Πρόγραμμα “Τριπτόλεμος”»* , (ΦΕΚ Β΄...