ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

Θεσμικά - Νομικά Θέματα Ο.Τ.Α.

Αναζήτηση
Καθαρισμός Φόρμας
19/11/2018

Νόμος 4575/14-11-2018 : «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 , σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την προαγωγή της κινητικότητας των...

19/11/2018

Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/78337/224/6-11-2018: «Τροποποίηση της αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1.21/οικ.12112/20-06-2013 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής “Κατηγορίες , κριτήρια και διαδικασία...

19/11/2018

Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/73705/670/22-10-2018: «Λειτουργία , τήρηση , επικαιροποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος “Ηλεκτρονική Πολεοδομία”» ,  (ΦΕΚ Β΄...

19/11/2018

Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δ11οικ.57758/2484/5-11-2018: «Κανονισμός Λειτουργίας Εθνικού Συμβουλίου Αναδοχής – Υιοθεσίας» , (ΦΕΚ Β΄...

01/06/2018

 Νόμος 4541/31-5-2018 : «Τροποποίηση του ν. 3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις»* ,  (ΦΕΚ  Α΄ 93/31-5-2018)

31/05/2018

Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Ανάπτυξης , Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης , και Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων 39734/207/23-5-2018: «Δράση “Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας (Superfast Broadband)”» , (ΦΕΚ Β΄ 1907/29-5-2018)...

31/05/2018

 Νόμος 4539/17-5-2018 : «Σύσταση φορέων αναπλάσεων της πόλης των Αθηνών και άλλες διατάξεις»* ,  (ΦΕΚ  Α΄ 89/18-5-2018)
23/05/2018

Νόμος 4540/22-5-2018 : «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή...

23/05/2018

Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών , και Οικονομικών : «Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ΑΕ» 1836/3-5-2018  , (ΦΕΚ Β΄...

23/05/2018

Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 915/69142/15-5-2018: «Διαδικασία μίσθωσης βοσκήσιμων γαιών, συγκρότηση και λειτουργία επιτροπών ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής,...

21/05/2018

Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης , και Οικονομικών 7991/158/10-5-2018 : «Πρόγραμμα επιδότησης διακοπών εργαζομένων , ανέργων και οικογενειών αυτών περιόδου 2018-2019 , με επιταγή Κοινωνικού...

16/05/2018

ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/19409/1507/2-4-2018 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας : «Εφαρμογή της παρ. η΄ του άρθρου 99 του ν. 4495/2017 “Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α’ 167)» , (

16/05/2018

Προεδρικό Διάταγμα 41/4-4-2018 : «Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων» , (ΦΕΚ  Α΄ 80/7-5-2018)...

10/05/2018

«Ορισμός δήμων εφαρμογής δίχρονος προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2018-2019»  66981/Δ1/27-42018 Κοινή Απόφαση των ν Υπουργών Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων , και Οικονομικών : (ΦΕΚ Β΄ 1586/8-5-2018)...

04/05/2018

ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ466/15-3-2018 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών : «Τροποποίηση της με αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/4-12-2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών “ Κατάρτιση , τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης...

27/04/2018

Οικ.11836/17-04-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών , και Οικονομικών : «Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 33 , του ν. 4483/2017 – Λεπτομέρειες καταβολής αποζημίωσης στα μέλη των δημοτικών συμβουλίων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των...

30/03/2018

Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών ,  Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης , και Οικονομικών 56124/2056/14-3-2018 : «Κατάρτιση προγράμματος διαμονής παιδιών χαμηλόμισθων εργαζομένων και ανέργων σε κατασκηνώσεις» , (

08/08/2017

Νόμος 4486/7-8- 2017: «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» , (ΦΕΚ A

08/08/2017

940/81279/26-7- 2017 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Υγείας, Περιβάλλοντος & Ενέργειας , και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων: «Καθορισμός της διαδικασίας, των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη...

07/08/2017

Νόμος 4485/4-8- 2017: «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» , (ΦΕΚ A