ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

Θεσμικά - Νομικά Θέματα Ο.Τ.Α.

Αναζήτηση
Καθαρισμός Φόρμας
16/05/2018

ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/19409/1507/2-4-2018 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας : «Εφαρμογή της παρ. η΄ του άρθρου 99 του ν. 4495/2017 “Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α’ 167)» , (

16/05/2018

Προεδρικό Διάταγμα 41/4-4-2018 : «Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων» , (ΦΕΚ  Α΄ 80/7-5-2018)...

10/05/2018

«Ορισμός δήμων εφαρμογής δίχρονος προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2018-2019»  66981/Δ1/27-42018 Κοινή Απόφαση των ν Υπουργών Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων , και Οικονομικών : (ΦΕΚ Β΄ 1586/8-5-2018)...

04/05/2018

ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ466/15-3-2018 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών : «Τροποποίηση της με αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/4-12-2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών “ Κατάρτιση , τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης...

27/04/2018

Οικ.11836/17-04-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών , και Οικονομικών : «Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 33 , του ν. 4483/2017 – Λεπτομέρειες καταβολής αποζημίωσης στα μέλη των δημοτικών συμβουλίων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των...

08/08/2017

Νόμος 4486/7-8- 2017: «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» , (ΦΕΚ A

08/08/2017

940/81279/26-7- 2017 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Υγείας, Περιβάλλοντος & Ενέργειας , και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων: «Καθορισμός της διαδικασίας, των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη...

07/08/2017

Νόμος 4485/4-8- 2017: «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» , (ΦΕΚ A

07/08/2017

Προεδρικό Διάταγμα 79/27-7-2017: «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων» , (ΦΕΚ A ' 109/1...

07/08/2017

ΔΝΣγ/οικ,56023/ΦΝ466/2-8-2017 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών : «Τροποποίηση της με αριθ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16-5-2017 (Β '2519) απόφασης έγκρισης του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών...

31/07/2017

25595/26-7-2017 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, και Οικονομικών : «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2018» , (ΦΕΚ Β '...

31/07/2017

  ΔΗΔ/Φ.40/25104/28-7-2017 Απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης :«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.1.2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β’ 116) με θέμα “Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της...

13/07/2017

ΔΕΠΕΑ/οικ.178581/30-6-2017 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών , και Περιβάλλοντος & Ενέργειας & Τροφίμων : «Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων», (ΦΕΚ Β '...

12/07/2017

75555/289/6-7- 2017 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Ανάπτυξης , και Οικονομικών : «Καθορισμός κριτηρίων υπαγωγής στην έννοια της "χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή...

12/07/2017

158298/3670/4-7- 2017 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος & Ενέργειας , καί Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων : «Εφαρμογή των άρθρων 47 (παρ. 5- 14) καί 47Β του ν. 998/1979 σε περωχές αναρτημένων δασικών χαρτών», (ΦΕΚ Β ' 2355/11...

06/07/2017

Νόμος 4478/23-6-2017: «0 Κύρωση και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στη Σύμβαση της Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη νομιμοποίηση, ανίχνευση,...

06/07/2017

ΥΙγ/Γ/Π/οικ.47829/21-6-2017 Απόφαση του Υπουργού Υγείας : «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ Β '...

06/07/2017

28672/454/21-6- 2017 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Ανάπτυξης, Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων , και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Επιδότηση της μαθητείας / πρακτικής άσκησης των μαθητών των ΕΠΑΣ...

06/07/2017

ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12-6-2017 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών :«Δημιουργία και διαχείριση έντοκου Τραπεζικού

 Λογαριασμού από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για την συλλογή του πόρου 6%» , (ΦΕΚ Β '...