ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΌΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 221 ΠΕΡΓΡ.3 ΚΑΙ 8 ΤΟΥ Ν 4412/16 -ΟΠΓΑΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ- ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΧΡΙ 31/12/2017

10/01/2017
Περιφερειακή ενότητα : ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ

Επιτροπή : ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Τακτικά μέληΔΕΔΟΥΣΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

Αναπληρωματικά μέληΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ