ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡ. ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛ. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 21 ΤΟΥ Ν 3669/08 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ; ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ- ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ

05/09/2016
Περιφερειακή ενότητα : ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Επιτροπή : ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΩΝ ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Τακτικά μέληΝΤΕΜΠΛΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ

Αναπληρωματικά μέληΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ