ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΌΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΤΟΥ ΠΔ 609/85 ΌΠΩΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 21 ΤΟΥ Ν.3669/08 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

29/07/2016
Περιφερειακή ενότητα : ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Επιτροπή : ΔΗΜΩΝ ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τακτικά μέληΜΠΙΡΟ ΘΩΜΑ

Αναπληρωματικά μέληΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΦΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ