ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

Απ’ ευθείας ανάθεση και έγκριση διάθεσης δαπάνης για την καθαριότητα των Γραφείων της ΠΕΔΚΜ

26/03/2015
Αριθμός απόφασης : 68/2015
Κατηγορία : Διοικητικό συμβούλιο
APOFASH-68-2015.pdf
APOFASH-68-2015.pdf

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Ανάθεση της καθαριότητας των Γραφείων της ΠΕΔΚΜ», υπενθυμίζει πως, με την 33/2015 απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ 7Θ05ΟΚΑΗ-ΨΞ0), εγκρίθηκε το πρωτογενές αίτημα ανάληψης δαπάνης για την .......................