ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

Επιδοκιμασία θετικών πρωτοβουλιών - Αίτημα κατάργησης άρθρου 45 Ν. 4320/2015

26/03/2015
Αριθμός απόφασης : 76/2015
Κατηγορία : Διοικητικό συμβούλιο

Στη συνέχεια, και  στο πλαίσιο των ανακοινώσεων, ο κ. Πρόεδρος θέτει υπόψη του Δ.Σ. τα πλήρη κείμενα των πρόσφατων Νόμων: (α) 4320/19-3-2015 : «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης   ............