ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

Θέμα 13ο : Απ’ ευθείας ανάθεση και έγκριση διάθεσης δαπάνης για την υποστήριξη του Λογιστηρίου της ΠΕΔΚΜ

26/03/2015
Αριθμός απόφασης : 69/2015
Κατηγορία : Διοικητικό συμβούλιο
APOFASH_69-15.pdf
APOFASH_69-15.pdf

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος,  εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Ανάθεση της υποστήριξης του Λογιστηρίου της ΠΕΔΚΜ», υπενθυμίζει πως, με την 34/2015 απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ 77ΘΦΟΚΑΗ-57Η), εγκρίθηκε το πρωτογενές αίτημα ανάληψης δαπάνης για την ...........